Skilsmisseskøde – Hvad er det?

Ved en skilsmisse eller separation, er det ret almindeligt, at den ene part overtager boligen, og dermed bliver tinglyst som eneejer.
For at informationerne herom kan ændres i tingbogen, skal der underskrives en overdragelsesaftale, som indeholder alle aftalte vilkår. Derefter tinglyses overdragelsen ved brug af NemID.

Omkostninger ved advokathjælp

Prisen for advokathjælp i forbindelse med en sådan overdragelse koster omkring 3.500,- inkl moms, hvis boligen er en lejlighed, et parcelhus eller et sommerhus. Gældsovertagelsen skal være på plads, for at denne pris kan overholdes, og prisen dækker over:

– Overdragelsesaftalens udarbejdelse og fremsendelse af et udkast
– Gennemgang af udkastet og besvarelse af eventuelle spørgsmål telefonisk
– Inkludering af ændringer/yderligere ønsker af aftalen indtil det ønskede resultat er opnået
– Fremsendelse af den færdige overdragelsesaftale til underskrift
– Ekspedition af den digitale tinglysning – eventuelt med fuldmagt

Desuden modtager staten i denne forbindelse en tinglysningsafgift på 1.660 kr. Man er fritaget for at betale værdiafgift, når overdragelsen sker i forbindelse med en separation eller skilsmisse. Hvis dette dog ikke er tilfældet, må man regne med at skulle betale en værdiafgift på 0,6% af overdragelsessummen. Derfor er det en god ide, at overdragelsen først sker, når der er meddelt bevilling eller afsagt dom til separation eller skilsmisse.

Gældsovertagelse

Er der tinglyst gæld i boligen, indhentes en skriftlig godkendelse fra realkreditinstituttet og/eller banken, så den part der bliver eneejer kan overtage pantegælden, og den anden part kan gøres fri for hæftelse, hvis begge hæfter for gælden.
Skal der udfærdiges en tilstandsrapport og/eller indhentes tilbud om en ejerskifteforsikring?
Der bliver normalt ikke udfærdiget en tilstandsrapport eller indhentet tilbud om en ejerskifteforsikring, når en overdragelsen af boligen sker i forbindelse med en separation eller skilsmisse.

Hvilke oplysninger skal advokaten have?
I forbindelse med en overdragelse, skal der fremsendes følgende oplysninger, enten per almindelig post eller indscannet og per mail:

  • Begge parters fulde navn, CPR-nummer og e-mailadresse.
  • Boligens adresse og eventuelt matrikel nummer, hvis dette kendes.
  • Oplysning om overdragelsesdato aftalt mellem parterne.
  • Oplysning om den aftalte købesum. Om det drejer det sig om et kontantbeløb og så videre.
  • Oplysning om pantehæftelser på boligen.
  • Banken og/eller realkreditinstituttets dokumentation for, at de har accepteret, at gælden fremover overgår til eneejer alene. Ellers skal adresse og kontaktinformationer på rådgiver fremsendes, så denne kan kontaktes i tilfælde af, at yderligere oplysninger er påkrævet.
  • Kopi af bevilling eller dom til separation/skilsmisse
  • Oplysning om, hvem af parterne der skal betale omkostningerne ved overdragelsen – advokat salær, tinglysningsgebyrer m.v.
  • Kopi af pas eller kørerkort fra begge parter. En advokat har pligt til at indhente og opbevare disse informationer i op til 5 år.
  • Oplysning om hvorvidt begge parter har NemID – hvilket gør ekspeditionen af overdragelsen betydeligt nemmere.

Skal man vælge en advokat i nærheden?

Personligt fremmøde i forbindelse med et skilsmisseskøde er sjældent nødvendigt i sager som dette, da advokatarbejdet i forbindelse med overdragelse af boliger som regel kun består af papirarbejde, der nemt kan håndteres via brev, e-mail og telefon. Selv tinglysningen foregår i dag via internettet.
Er du fra København, kan vi bl.a. anbefale boligadvokat københavn, som er billige.

Brug for mere hjælp?

Når det gælder udfærdigelse af et skilsmisseskøde, hjælper advokaten med ekspeditionen af selve overdragelsen af boligen, inklusive overdragelsesaftalens udarbejdelse samt ekspedition af alt vedrørende tinglysningen.
Hviid Boligadvokater er landsdækkende, men dygtige boligadvokater i alle landets større byer, de kan varmt anbefales.

Der kan også ydes bistand med den øvrige bodeling, beregningen af overdragelsessummen og andre vilkår i forbindelse med en separation eller skilsmisse. Prisen vil da blive beregnet ud fra art og omfang af arbejdet, samt hvor meget tid der bruges på sagen.
Grundet interessekonflikten parterne kan have, kan advokaten, af advokat-etiske årsager, dog kun bistå en af parterne.

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...